skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Англо - русский словарь по сельскохозйя стенной технике = English - Russian dictionnary of agricul turas machinery

Rozenbaum A.N

М. : Сов.энц., 1965 - (630.3 АНГ 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Англо - русский словарь по сельскохозйя стенной технике = English - Russian dictionnary of agricul turas machinery
  • Tác giả: Rozenbaum A.N
  • Chủ đề: Anh; Cơ khí; Máy nông nghiệp; Nga; Nông nghiệp; Từ điển
  • Nơi xuất bản: М. : Сов.энц.
  • Năm xuất bản: 1965
  • Định dạng: 379 с..
  • Ngôn ngữ: Russian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...