skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.115, Initial reports Mascarene platreau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(115) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Proceedings of the ocean drilling program. Vol.115, Initial reports Mascarene platreau
  • Tác giả: Stewart S.K
  • Chủ đề: Ocean drill; Pacific; Proceeding
  • Nơi xuất bản: Washington D.C. : National science Foundation
  • Năm xuất bản: 1988
  • Định dạng: 1085 p..
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...