skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Niên giám thuỷ văn năm 1969. Tập 1, các trạm vùng không ảnh hưởng triều miền Bắc Việt Nam

H. : Tổng cục khí tượng thuỷ văn, 1978 - (551.4 NIE(1) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Niên giám thuỷ văn năm 1969. Tập 1, các trạm vùng không ảnh hưởng triều miền Bắc Việt Nam
  • Chủ đề: Miền Bắc Việt nam; Niên giám; Thuỷ văn
  • Nơi xuất bản: H. : Tổng cục khí tượng thuỷ văn
  • Năm xuất bản: 1978
  • Định dạng: 712 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...