skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alternatives to chlorofluorocarbon fluids in the cleaning of oxygen and aerospace systems and components

Bryan Coleman J.; Gibert-Thompson Karen; Symposium on the Replacement of Chlorofluorocarbon (CFC) Fluids in the Cleaning of Oxygen and Aerospace Systems and Components (1992 : Miami, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1993 - (667 ALT 1993) - ISBN0803114966

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...