skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermal and mechanical test methods and behavior of continuous-fiber ceramic composites

Jenkins Michael G.

West Conshohocken, PA : ASTM, c1997 - (620.1 THE 1997) - ISBN0803120338

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...