skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Manual on drilling, sampling, and analysis of coal

American Society for Testing and Materials.; Luppens James A. editor; Stanton Ronald W. editor; Wilson Stephen E. editor

Philadelphia, PA : ASTM, c1992 - (662.6 MAN 1992) - ISBN0803114648

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...