skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychology : Science & understanding

Smith Barry D.

Boston : McGraw-Hill, c1998 - (150 SMI 1998) - ISBN0070586527

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Psychology : Science & understanding
  • Tác giả: Smith Barry D.
  • Chủ đề: Psychology; Tâm lý học
  • Nơi xuất bản: Boston : McGraw-Hill
  • Năm xuất bản: c1998
  • Định dạng: xxiv, 700, [99] p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm..
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN0070586527

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...