skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí

H. : Giáo dục, 2002 - (510.76 BAI(1) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích
  • Tác giả: Nguyễn Đình Trí
  • Chủ đề: Hình học giải tích; Đại số
  • Nơi xuất bản: H. : Giáo dục
  • Năm xuất bản: 2002
  • Định dạng: 388 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...