skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toán nâng cao giải tích. Tập 2, Hàm số và ứng dụng của hàm số

Phan Huy Khải

H.: ĐHQG, 2001 - (515.7 PH-K(2) 2001)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Toán nâng cao giải tích. Tập 2, Hàm số và ứng dụng của hàm số
  • Tác giả: Phan Huy Khải
  • Chủ đề: Hàm số; Toán giải tích
  • Nơi xuất bản: H.: ĐHQG
  • Năm xuất bản: 2001
  • Định dạng: 507 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...