skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems

Kirsch Andreas

New York: Springer , 1996 - (515 KIR 1996) - ISBN038794530X;ISBN9780387945309

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems
 • Tác giả: Kirsch Andreas
 • Chủ đề: Inverse problems (Differential equations); Inverse problems (Differential; Giải tích; Toán học; Tỷ lệ nghịch
 • Mô tả: 1. Introduction and Basic Concepts -- 2. Regularization Theory for Equations of the First Kind -- 3. Regularization by Discretization -- 4. Inverse Eigenvalue Problems -- 5. An Inverse Scattering Problem -- App. A. Basic Facts from Functional Analysis -- App. B. Proofs of the Results of Section 2.7.
 • Nơi xuất bản: New York: Springer
 • Năm xuất bản: 1996
 • Định dạng: x, 282 pages : illustrations ; 25 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN038794530X;ISBN9780387945309

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...