skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Les Thermoplastiques de grand tonnage [Texte imprimé] : caractéristiques techniques et économiques / J.-P. Arlie

Arlie Jean-Pierre

Paris. : édition Technip , 1987 - (668.4 ARL 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Les Thermoplastiques de grand tonnage [Texte imprimé] : caractéristiques techniques et économiques / J.-P. Arlie
  • Tác giả: Arlie Jean-Pierre
  • Chủ đề: Chất dẻo; Công nghệ chất dẻo
  • Nơi xuất bản: Paris. : édition Technip
  • Năm xuất bản: 1987
  • Định dạng: 117 p..
  • Ngôn ngữ: English;French

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...