skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La Mise en forme des matières plastiques [Texte imprimé] : approche thermomécanique / J.-F. Agassant, P. Avenas, J.-Ph. Sergent

Agassant Jean-François; Avenas P; Sergent J.-Ph

Paris : Technique & Documentation , 1986 - (668.4 AGA 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...