skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng hòa

Đỗ Quang Giao

S. : Trương Kĩ Vĩnh, 1974 - (630.9597 ĐO-G 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam Cộng hòa
  • Tác giả: Đỗ Quang Giao
  • Chủ đề: Nông nghiệp; Việt Nam; Đất
  • Mô tả: Khái niệm về địa dư như: Núi non, cao nguyên, sông ngòi, đồng bằng, gió, gió mùa, bão; Độ pH; Rừng tại VN; Sử dụng đất đai trong ngư nghiệp nội địa; Nghề trồng lúa, các cây trái, cây kĩ nghệ và các cây khác.
  • Nơi xuất bản: S. : Trương Kĩ Vĩnh
  • Năm xuất bản: 1974
  • Định dạng: 223 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...