skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Introduction approaches to data design

N.Y. : McGraw-Hill, 1993 - (005.7 INT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Introduction approaches to data design
  • Chủ đề: Dữ liệu; Thiết kế
  • Nơi xuất bản: N.Y. : McGraw-Hill
  • Năm xuất bản: 1993
  • Định dạng: [200] p..
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...