skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The rock who's who : a biographical dictionary and critical discography including rhythm-and-blues, soul, rockabilly, folk, country, easy listening, punk, and new wave

Helander Brock.

New York : Schirmer Books ; London : Collier Macmillan, c1982. - (784 HEL 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...