skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn; Trần Hữu Luyến; Trần Quốc Thành

H. : ĐHQGHN, 1996 - (150 TAM 1996)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Tâm lý học đại cương
  • Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn; Trần Hữu Luyến; Trần Quốc Thành
  • Chủ đề: Giáo trình; Tâm lý học; Tâm lý học đại cương; Psychology
  • Mô tả: Là giáo trình đề cập đến những vấn đề như di truyền và tâm lý, cơ sở xã hội của tâm lý, nhận thức và sự học, kiểu loại nhân cách, sự sai lệch hành vi,...với sự tiếp thu, kế thừa có chọn lọc nhiều tài liệu hiện có trong nước và thế giới đồng thời mở rộng và bổ xung nhiều vấn đề hiện đại.
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
  • Năm xuất bản: 1996
  • Định dạng: 220 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...