skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Geometry of fractal sets

Falconer K. J.

Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1985. - (515.7 FAL 1985) - ISBN0521256941;ISBN9780521256940;ISBN0521337054;ISBN9780521337052

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...