skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Các thú tiêu khiển Việt Nam

Toan Ánh

TP. HCM : Nxb. Mũi Cà Mau, 1993 - (790 TO-A 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Các thú tiêu khiển Việt Nam
  • Tác giả: Toan Ánh
  • Chủ đề: Chơi diều; Câu đối; Cây cảnh; Giải trí; Tranh tết
  • Mô tả: Giới thiệu các thú tiêu khiển ở Việt nam như: Chơi câu đối, tranh tết, hoa và cây cảnh, chọi gà, chơi chim, đánh cá, thú câu cá ở miền nam, chới diều.
  • Nơi xuất bản: TP. HCM : Nxb. Mũi Cà Mau
  • Năm xuất bản: 1993
  • Định dạng: 269 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...