skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích tích tình hình tài chính công ty cổ phần Xây lắp điện 1 giai đoạn 2013-2016: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Bùi Thanh Thủy; Trần Thị Thái Hà

Hà Nội. : Trường Đại học Kinh tế, 2018 - (658.151 BU-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Phân tích tích tình hình tài chính công ty cổ phần Xây lắp điện 1 giai đoạn 2013-2016: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
  • Tác giả: Bùi Thanh Thủy
  • Trần Thị Thái Hà
  • Chủ đề: Tài chính; Công ty -- Tài chính; Tài chính -- Phân tích
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60340201 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
  • Năm xuất bản: 2018
  • Định dạng: 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...