skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Về trường vector chỉnh hình tiếp xúc trong C2 / Đề tài NCKH. QG.16.07

Ninh Văn Thu

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2018 - (515.63 NI-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Về trường vector chỉnh hình tiếp xúc trong C2 / Đề tài NCKH. QG.16.07
  • Tác giả: Ninh Văn Thu
  • Chủ đề: Giải tích vectơ; Toán giải tích
  • Mô tả: Nghiên cứu các trường vector chỉnh hình tiếp xúc trong C2. Nghiên cứu nhóm tự đẳng cấu của miền và siêu mặt trong C2. Nghiên cứu điểm tụ quỹ đạo của các miền kiểu vô hạn trong C2. Đồng thời với các kết quả trên đề tài cũng hướng tới việc nghiên cứu, đào tạo ở cả bậc đại học và sau đại học, cũng như tăng cường hiểu biết, nâng cao trình độ của cán bộ trong đơn vị
  • Nơi xuất bản: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Năm xuất bản: 2018
  • Định dạng: 10 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...