skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Khảo sát từ láy trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (Xuất bản tại Việt Nam giai đoạn 1980 đến nay) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

Phí Hà Chi; Nguyễn Thiện Nam

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2018 - (915.97 PH-C 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Khảo sát từ láy trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (Xuất bản tại Việt Nam giai đoạn 1980 đến nay) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
  • Tác giả: Phí Hà Chi
  • Nguyễn Thiện Nam
  • Chủ đề: Tiếng Việt -- Dạy và học; Việt Nam -- Dạy và học
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Việt Nam học: 60220113 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
  • Năm xuất bản: 2018
  • Định dạng: 98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...