skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Approximation problems for dynamic equations on time scales = Bài toán xấp xỉ cho phương trình động lực trên thang thời gian. Luận án TS. Toán học: 624601

Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Hữu Dư

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515 NG-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Approximation problems for dynamic equations on time scales = Bài toán xấp xỉ cho phương trình động lực trên thang thời gian. Luận án TS. Toán học: 624601
  • Tác giả: Nguyễn Thu Hà
  • Nguyễn Hữu Dư
  • Chủ đề: Phương trình vi phân; Phương trình tích phân; Toán học
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Phương trình vi phân và tích phân: 62460103 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...