skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Phương Nhung; Nguyễn Hòa

Hà Nội : University of Languages and International Studies, 2018 - (428.2 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương Nhung
  • Nguyễn Hòa
  • Chủ đề: English language; Tiếng Anh; Metaphor; English language -- Semantics; Ẩn dụ
  • Nơi xuất bản: M.A. Thesis. Linguistics: 60220201 -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2018
  • Năm xuất bản: 2018
  • Định dạng: 40 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...