skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lược đồ Gabor đa cửa sổ trong biểu diễn ảnh và tín hiệu : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Đặng Quang Long; Nguyễn Ngọc Phan

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (515.723 ĐA-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...