skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Về bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitar. : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Cù Thị Thu Minh; Nguyễn Minh Tuấn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515.7 CU-M 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Về bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitar. : Luận văn ThS. Toán học: 604601
  • Tác giả: Cù Thị Thu Minh
  • Nguyễn Minh Tuấn
  • Chủ đề: Giải tích; Toán tử tích phân; Bất đẳng thức bất định
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích: 60460102 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 44 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...