skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sự tồn tại nghiệm của mô hình động học rừng với điều kiện biên Dirichlet : Luận văn ThS. Toán học: 624601

Phạm Thị Mai; Lê Huy Chuẩn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515.7 PH-M 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Sự tồn tại nghiệm của mô hình động học rừng với điều kiện biên Dirichlet : Luận văn ThS. Toán học: 624601
  • Tác giả: Phạm Thị Mai
  • Lê Huy Chuẩn
  • Chủ đề: Mô hình toán học; Toán giải tích; Toán tử tuyến tính
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích: 60460102 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 46 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...