skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Các lục địa trôi dạt về đâu

Lê Minh Triết; Ngô Thường San

H. : KHKT, 1977 - (551.4 LE-T 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Các lục địa trôi dạt về đâu
 • Tác giả: Lê Minh Triết
 • Ngô Thường San
 • Chủ đề: Lục địa; Trái đất
 • Mô tả: Tài liệu nghiên cứu về sự tồn tại các lục địa và qua các thời kì điah chất thì các lục địa có sự dịch chuyển của nó như thế nào.
 • Nơi xuất bản: H. : KHKT
 • Năm xuất bản: 1977
 • Định dạng: 161 tr..
 • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...