skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Địa danh đường phố Hà Nội từ 1888 đến 2008 (Trên tư liệu bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

Phùng Thị Thanh Lâm; Phùng Thị Thanh Lâm; Đào Thị Diến

Hà Nội : Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, 2017 - (915.97 PH-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Địa danh đường phố Hà Nội từ 1888 đến 2008 (Trên tư liệu bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
  • Tác giả: Phùng Thị Thanh Lâm
  • Phùng Thị Thanh Lâm; Đào Thị Diến
  • Chủ đề: Địa danh -- Hà Nội; Việt Nam học
  • Nơi xuất bản: Luận án TS. Việt Nam học: 62220113 -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 202 tr. + CD-ROM+Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...