skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tính chính quy trên biên cho toán tử ∂ trên các miền Q-giả lồi : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Nguyễn Ngọc Khanh; Nguyễn Thạc Dũng

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017 - (515 NG-K 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Tính chính quy trên biên cho toán tử ∂ trên các miền Q-giả lồi : Luận văn ThS. Toán học: 604601
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Khanh
  • Nguyễn Thạc Dũng
  • Chủ đề: Toán giải tích; Toán tử ∂
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích: 60460102 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 34 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...