skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tính điều khiển được của hệ tuyến tính rời rạc : Luận văn ThS. Toán học: 604601

Nguyễn Lý Vinh Hạnh; Đỗ Đức Thuận

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515.7 NG-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Tính điều khiển được của hệ tuyến tính rời rạc : Luận văn ThS. Toán học: 604601
  • Tác giả: Nguyễn Lý Vinh Hạnh
  • Đỗ Đức Thuận
  • Chủ đề: Đại số tuyến tính
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán ứng dụng: 60460112 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 37 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...