skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức : Luận văn ThS. Toán học: 624601

Nguyễn Hương Liên; Vũ Nhật Huy

Hà Nội : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (515.7 NG-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức : Luận văn ThS. Toán học: 624601
  • Tác giả: Nguyễn Hương Liên
  • Vũ Nhật Huy
  • Chủ đề: Toán giải tích; Hàm số
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích: 60460102 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
  • Năm xuất bản: 2017
  • Định dạng: 44 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...