skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chuyển hóa khí tổng hợp

Nguyễn Tiến Thảo

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2016 - (665.772 NG-T 2016) - ISBN9786046264989

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Chuyển hóa khí tổng hợp
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Thảo
  • Chủ đề: Khí công nghiệp; Khí tổng hợp
  • Nơi xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 290 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese
  • Số nhận dạng: ISBN9786046264989

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...