skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Đoàn Bích Ngọc; Nguyễn Thị Hương Liên

H. : Trường Đại học Kinh tế, 2016 - (658.15 ĐO-N 2016)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
  • Tác giả: Đoàn Bích Ngọc
  • Nguyễn Thị Hương Liên
  • Chủ đề: Tài sản ngắn hạn -- Phân tích; Tài chính -- Ngân hàng
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60340201 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...