skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dạy học các phương pháp tìm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của biểu thức nhằm phát triển khả năng tìm lời giải ngắn gọn và xây dựng bài toán mới cho học sinh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Đức Minh Giao; Lê Anh Vinh

H. : ĐHGD , 2016 - (510.71 ĐU-G 2016)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Dạy học các phương pháp tìm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của biểu thức nhằm phát triển khả năng tìm lời giải ngắn gọn và xây dựng bài toán mới cho học sinh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01
  • Tác giả: Đức Minh Giao
  • Lê Anh Vinh
  • Chủ đề: Toán học -- Dạy và học; Phát triển năng lực -- Phương pháp dạy học
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học : 60 14 01 11 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...