skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Về nhóm CR tự đẳng cấu của siêu mặt kiểu vô hạn trong C2 : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Dương Thị Ngọc Oanh; Ninh Văn Thu

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (515.63 DU-O 2016)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Về nhóm CR tự đẳng cấu của siêu mặt kiểu vô hạn trong C2 : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
  • Tác giả: Dương Thị Ngọc Oanh
  • Ninh Văn Thu
  • Chủ đề: Toán giải tích; Nhóm CR tự đẳng cấu
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích: 60 46 01 02 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 36 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...