skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bài toán biên Hilbert và các phương trình tích phân liên quan : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Hoàng Quế Hường; Nguyễn Văn Mậu

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (515.723 HO-H 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Bài toán biên Hilbert và các phương trình tích phân liên quan : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
  • Tác giả: Hoàng Quế Hường
  • Nguyễn Văn Mậu
  • Chủ đề: Bài toán biên Hilbert; Phương trình tích phân
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích: 60 46 01 02 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 57 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...