skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phân tích trội trên thang thời gian : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01

Lê Đức Nhiên; Lê Huy Tiễn

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (515 LE-N 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Phân tích trội trên thang thời gian : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01
  • Tác giả: Lê Đức Nhiên
  • Lê Huy Tiễn
  • Chủ đề: Giải tích toán học Phân tích trội
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích: 60 46 01 02 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 50 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...