skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

���ng d���ng WebGIS cho b��i to��n qu���n l�� h��� s�� c��n b���, c��ng ch���c, vi��n ch���c t���i B��� N���i v��� : Lu���n v��n ThS. M��y t��nh: 60 48 01

Ho��ng �����c H�����ng; B��i Quang H��ng

H. : Tr�����ng �����i h���c C��ng ngh���, 2016 - (005.7 HO-H 2016)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    ���ng d���ng WebGIS cho b��i to��n qu���n l�� h��� s�� c��n b���, c��ng ch���c, vi��n ch���c t���i B��� N���i v��� : Lu���n v��n ThS. M��y t��nh: 60 48 01
  • Tác giả: Ho��ng �����c H�����ng
  • B��i Quang H��ng
  • Chủ đề: WebGIS -- ���ng d���ng -- Qu���n l�� h��� s��
  • Nơi xuất bản: Lu���n v��n ThS. H��� th���ng th��ng tin: 60 48 01 04 -- Tr�����ng �����i h���c C��ng ngh���. �����i h���c Qu���c gia H�� N���i, 2016
  • Năm xuất bản: 2016
  • Định dạng: 59 tr. + CD-ROM + T��m t���t.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...