skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Đối ngẫu trong quy hoạch phân thức đa mục tiêu : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Lê Ngọc Biên; Trần Vũ Thiệu

H. : ĐHKHTN , 2015 - (515 LE-B 2015)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Đối ngẫu trong quy hoạch phân thức đa mục tiêu : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02
  • Tác giả: Lê Ngọc Biên
  • Trần Vũ Thiệu
  • Chủ đề: Toán giải tích; Đối ngẫu; Phân tuyến tính
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  • Năm xuất bản: 2015
  • Định dạng: 38 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...