skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bài toán ổn định hệ phương trình vi phân phi tuyến và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Nguyễn Duy Khánh; Vũ Ngọc Phát

H. : ĐHKHTN, 2015 - (515 NG-K 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...