skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu tương quan bồi tụ - xói lở bờ biển từ Cửa Ba Lạt đến Cửa Đáy: Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 01

Đỗ Mạnh Tuân; Trần Nghi

H. : ĐHKHTN, 2015 - (551.4 ĐO-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Nghiên cứu tương quan bồi tụ - xói lở bờ biển từ Cửa Ba Lạt đến Cửa Đáy: Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 01
  • Tác giả: Đỗ Mạnh Tuân
  • Trần Nghi
  • Chủ đề: Địa chất học; Bồi tụ; Xói lở bờ biển
  • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Địa chất học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  • Năm xuất bản: 2015
  • Định dạng: 71 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...