skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Réalisation d’un modèle de filtrage de données = Thiết lập một mô hình lọc dữ liệu. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đạo tạo thí điểm)

Félix-Bazin Polla De Ndjampa; Claire Fraboulet Laudy; Yue MA

H. : Viện Pháp ngữ quốc tế , 2015 - (005.7 FEL 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...