skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LE PROJET “AGRONOMIC LINKED DATA (AGROLD)” = Dự án AgroLD (mô hình dữ liệu Agronomic). Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành thí điểm)

GILDAS TAGNY NGOMPE; Larmande Pierre; Venkatesan Aravind

H. : Viện Pháp ngữ quốc tế , 2015 - (005.7 GIL 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...