skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sự tồn tại nghiệm của bài toán quan hệ biến phân : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02

Nguyễn Thu Hà; Tạ Duy Phượng

H. : ĐHKHTN, 2015 - (515.64 NG-H 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...