skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Một tiếp cận tối ưu hai cấp cho hiệu chỉnh bài toán cân bằng giả đơn điệu : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 12

Nguyễn Thị Thanh Hải; Lê Dũng Mưu

H. : ĐHKHTN, 2015 - (515.723 NG-H 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...