skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discrete algorithmic mathematics

Maurer Stephen B.; Ralston Anthony

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1991. - (510 MAU 1991) - ISBN0201155850

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...