skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hoạt động marketing của các liên doanh ô tô tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Dương Quốc Việt; Phạm Thu Hương người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2015 - (658.8 DU-V 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...