skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Hoàng Văn Trìu; Nguyễn Hà Nam

H. : ĐHCN, 2015 - (005.7 HO-T 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...