skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kiểm soát thu, chi ngân sách tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Huỳnh Thị Kim Phượng; Trần Đức Vui người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2015 - (658.151 HU-P 2015)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...