skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phương pháp hệ động lực giải phương trình toán tử : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 12

Trần Bích Ngọc; Phạm Kỳ Anh

H. : ĐHKHTN , 2014 - (515.7 TR-N 2014)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...